O  Equipo Directivo ostenta a función directiva. Ten facultades representativas de dirección, organización e xestión do centro. Na actualidade está composto por: 

 

  • Monserrat Blanco Pérez. Directora Xeral e Pedagóxica
  • Óscar José Pérez Rodríguez. Xefe de Estudos e Secretario
  • Cristina Álvarez González. Coordinadora de Pastoral
  • Eva Prado Rodríguez. Coordinadora de Educ. Infantil
  • Dorinda Sanjorge Otero. Coordinadora de Educ. Secundaria
  • Hna. Carmen Afonso González. Administración 

 

O  Claustro de Profesores está formado por:

DIRECTORA XERAL. PROFESORA ESO
SECRETARIO E XEFE DE ESTUDOS. PROFESOR ESO.
EQUIPO DIRECTIVO. COORDINADORA DE PASTORAL. TITORA ED. PRIMARIA
EQUIPO DIRECTIVO. TITORA ED. INFANTIL
TITORA ED. INFANTIL
TITORA ED. INFANTIL
TITOR ED. PRIMARIA
TITORA ED. PRIMARIA
TITORA ED. PRIMARIA
TITORA ED. PRIMARIA
TITORA ED. PRIMARIA
TITORA DE ESO
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA (PT). AUDICIÓN E LINGUAXE (AL)
PROFESORA ED. PRIMARIA
PROFESOR DE PRIMARIA
PROFESOR ED. PRIMARIA E ESO
PROFESOR ESO