O  Equipo Directivo ostenta a función directiva. Ten facultades representativas de dirección, organización e xestión do centro. Na actualidade está composto por: 

 

  • Ramón Antonio Feijoó Pérez. Director Xeral e Orientador
  • Francisco Lorenzo Amil. Xefe de Estudos
  • Cristina Álvarez González. Coordinadora de Pastoral
  • Silvia Torres Cabo. Coordinadora de Educ. Infantil
  • Hna. Carmen Afonso González. Administración 

 

O  Claustro de Profesores está formado por:

EQUIPO DIRECTIVO. DIRECCIÓN XERAL
EQUIPO DIRECTIVO. XEFATURA DE ESTUDIOS
EQUIPO DIRECTIVO. COORDINADORA DE PASTORAL
EQUIPO DIRECTIVO. COORDINADORA E TITORA ED. INFANTIL
TITORA ED. INFANTIL
TITORA ED. INFANTIL
TITOR ED. PRIMARIA
TITORA ED. PRIMARIA
TITORA ED. PRIMARIA
TITORA ED. PRIMARIA
TITOR ED. PRIMARIA
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA (PT). AUDICIÓN E LINGUAXE (AL)
PROFESOR ED. PRIMARIA E ESO
PROFESORA ED. PRIMARIA
PROFESOR ED. PRIMARIA
TITOR ESO. SECRETARIO
PROFESORA ESO
PROFESOR ESO