Matrícula

PROCESO DE MATRICULACIÓN

NORMATIVA REGULADORA DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

INFANTIL

3 anos: 25 prazas.

4 anos: 6 prazas.

5 anos: 6 prazas.

PRIMARIA

1º:  4 prazas.

2º: 3 prazas.

3º: 0 prazas.

4º:  1 praza.

5º:  2 prazas

6º:  7 prazas.

SECUNDARIA

1º:  5 prazas.

2º:  7 prazas.

3º: 11 prazas.

4º:  9 prazas.

CALENDARIO DE PRAZOS

Descargue o Anexo II “Documento de solicitude de admisión” e o Anexo II BIS «Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar» e  entregue o orixinal e unha copia  en secretaría do 1 ao 21 de MARZO.

Esta solicitude será única e terá carácter vinculante.

En  caso de separación ou divorcio é necesario que asinen os dous  proxenitores. 

Segundo a lexislación vixente cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que ten garantida a permanencia no centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicarllo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

No caso de ser necesario o proceso de baremación, por motivos de recibir máis solicitudes que vacantes, o Centro poderá solicitar máis documentación ás familias.

RESOLUCIÓN DO 23 DE FEBREIRO DE 2022, DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE FAI PÚBLICO O RESULTADO DO SORTEO AO QUE FAI REFERENCIA O ARTIGO 29 DA ORDE DE 12 DE MARZO DE 2013.

Por Decreto 13/2022, do 3 de febreiro (DOG número 29, de 11 de febreiro), desenvolvido pola Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG número 53, do 15 de marzo), regúlase o procedemento para a admisión de alumnado no segundo ciclo de educación infantil, en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria e en bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, en cumprimiento do previsto no  artigo 29 e na disposición adicional primeira de dita orde, nesta data, pola comisión constituída ao efecto, realizouse o sorteo público nas dependencias da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Aos efectos da resolución do desempate na puntuación final na orde de admisión do alumnado nos centros sostidos con fondos públicos no curso 2022/2023, conforme ao resultado do sorteo, as letras de prioridade para o primeiro apelido serán o «V» e o «U», e para o segundo apelido a «A» e o «Z»

Sorteo público a efectos de desempate.

 

O alumnado de 4º de ESO poderá cubrir dende o 1 ao 15 de febreiro o Anexo I se quiere continuar os estudos no IES Chamoso Lamas. Se o quere facer noutro centro terá que facelo no período ordinario (2-20 de marzo) coa documentación adecuada.