Mellora continua

Xestión de calidad e mellora continua

A xestión de Calidade nos nosos colexios ten como fin garantir  a eficacia no cumprimento dos obxectivos estratéxicos e a eficiencia na utilización dos recursos dispoñibles para conseguilos.

Deste modo garantimos  a sustentabilidade da nosa Misión e o  correcto aliñamento coa política de calidade da Fundación, definida a través da súa Declaración Institucional.

A xestión de Calidade nos nosos colexios ten como fin garantir a eficacia no cumprimento dos obxectivos estratéxicos e a eficiencia na utilización dos recursos dispoñibles para conseguilos. Deste modo garantiremos a sostibilidade da nosa Misión e o correcto aliñamento coa política de calidade da Fundación, definida a través da súa Declaración Institucional.

O Equipo de Calidade da Fundación, supervisa o cumprimento dos criterios establecidos no Plan de Xestión Institucional apoiando aos  centros na súa implantación e sistematización das súas actuacións.

Eficiencia, Axilidade e Mellora Continua son os tres principios que rexen a xestión de calidade nos nosos colexios.

Declaración institucional: Política de calidade

“A acción educativa integral en fidelidade ao estilo franciscano de María Ana Mogas”

Misión

“Somos unha Fundación Educativa onde os NENOS/AS e MOZOS/AS dos nosos colexios buscan a súa felicidade e medran na súa dimensión humana, física, intelectual, social e espiritual, acompañados por PERSONAS fieis ao carisma de María Ana Mogas, comprometidas coa construción dun mundo mellor e máis sostible.

Visión

Alumnos

Competentes, íntegros, solidarios, coherentes e comprometidos.
Seremos Colexios que satisfán continuamente e de forma personalizada as necesidades educativas dos nosos alumnos dentro dun entorno cálido e acolledor, para que sexan personas competentes, abertas a outras culturas, íntegras, solidarias, coherentes e comprometidas coa transformación da sociedade e a súa sostibilidade, desde os valores franciscáns.

Familias

Implicadas, satisfeitas e participativas
Desde o Proxecto Educativo que compartimos, conseguiremos aumentar a satisfacción e implicación das nosas familias propiciando a súa participación na vida dos nosos colexios.

Colexios

Responsables, colaborativos, sólidos e respectuosos
Imaxe institucional asentada na responsabilidade social, o servizo á persona, a defensa da vida e o respecto ao medioambiente a través de estratexias de comunicación que favorecen a colaboración e a alianza con outras institucións. Excelencia eficacia na nosa xestión. Consecución dos obxectivos estratéxicos e eficientes no uso dos recursos para conseguilos, baixo criterios de sosteibilidade económica, social, ambiental e legal.

Organización

Sólida, garante, sostible
A Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas dota de solidez e continuidade ó proceso de dirección sistémico para os colexios de España, coa finalidade fundamental de garantir a misión dos mesmos e a súa sostibilidade baixo criterios de eficiencia.

Equipo

Creativo, comprometido, cercano e colaborativo
Melloramos continuamente as competencias estratéxicas dos nosos equipos, constituidos por personas creativas e comprometidas coa innovación educativa e as TAC, que participan e animan a Misión Compartida e que conforman un grupo humano nun clima de cercanía e colaboración.

Valores

Estrategia

A estratexia da Fundación plásmase no Plan Estratéxico Institucional, documento director de todas as actuacións que se deben levar a cabo, de forma coordinada, en todos os centros da nosa Organización durante os próximos tres anos, sen menoscabo das particularidades dos ecosistemas propios de cada un dos 18 centros.

Deste modo, o Plan Estratéxico Institucional, PLEIN23 , elaborouse dende o enfoque da excelencia, entendida esta como cultura de mellora continua.

Toda a estrutura e contido do mesmo deseñouse  para dar solidez e continuidade, fortalecendo o proceso de dirección sistémico xa consolidado, para os colexios da Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas.

Así mesmo, proponse como un paso máis para visualizar a transformación da organización, adaptándose deste modo,  ás características da contorna e o mercado, fundamentalmente a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambigüidade que se presentan no momento actual e que afectan de maneira directa á estrutura do sistema educativo do noso país.

A partir da declaración fundacional da Misión, Visión e Valores como POLÍTICA DE CALIDADE INSTITUCIONAL, a estratexia plasmouse no MAPA ESTRATÉXICO, onde quedan reflectidas todas as relacións causais entre os Factores Críticos de Éxito, Obxectivos Estratéxicos, Liñas de Acción e Actuacións Prioritarias para cada ámbito da Visión e aliñadas coa mesma.

Para dar resposta á Política de Calidade da fundación, a estratexia institucional desprégase dende a VISIÓN definida pola Fundación e dividida en ÁMBITOS que se relacionan cos grupos de interese fundamentais: ALUMNOS, FAMILIAS, COLEXIO, ORGANIZACIÓN E EQUIPO e cos Factores Críticos de Éxito ou “Pancas para a transformación”:

SOSTIBILIDADE, PASTORAL, CONVIVENCIA E INNOVACIÓN.